• 1 Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.depilacja.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.depilacja.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 • 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl;
 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Zabiegi nabywane za pośrednictwem Serwisu oraz za pozostałe Usługi świadczone na miejscu w Salonie. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu;
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane;
 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność Właściciela polegająca na rezerwacji i nabywaniu Zabiegu wykonywanego w Salonie i oferowanego przez Właściciela, udzielaniu informacji o świadczonych Usługach oraz udzielaniu porad i informacji od Konsultantów;
 • Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do wykonywania Zabiegów i doradzania w kwestii ich wykonywania;
 • Partner – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) oferujący swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Serwisu;
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Funkcjonalności Serwisu, zakupu Zabiegów oferowanych w Serwisie, jak również do dokonywania rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Zabiegi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu www.Depilacja.pl;
 • Regulamin Salonu  – regulamin określający zasady korzystania z usług depilacji laserowej, porad i konsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych), możliwości zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług oferowanych przez Salony prowadzone przez Właściciela, z którym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować jego treść przed skorzystaniem z Usług, w szczególności wykonaniem Zabiegu; Regulamin Salonu dostępny jest pod adresem https://depilacja.pl/regulamin-korzystania-z-uslug-salonow/ oraz w każdym Salonie;
 • Salon – salon kosmetyczny prowadzony przez Właściciela w którym Właściciel wykonuje Usługi. Lista Salonów znajduje się w Serwisie pod adresem: https://depilacja.pl/kontakt.html;
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.depilacja.pl, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym;
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem;
 • Usługi – wykonywanie Zabiegów, udzielanie porad i konsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych), sprzedaż kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i inne usługi oferowane przez Właściciela w Salonach;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która wejdzie na adres elektroniczny Serwisu w celu korzystania z jego treści i Funkcjonalności Serwisu;
 • WłaścicielDepilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Właściciela do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl,
 • Zabiegi – usługi w postaci zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części, świadczone w Salonie i oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Właściciela.
 • 3 Informacje Podstawowe
 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów (Funkcjonalność Serwisu). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Zabiegi świadczone przez Właściciela, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje od Konsultantów. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie produkty.
 2. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela lub z Usługami i produktami oferowanymi przez Partnerów.
 3. Administrator oraz Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 4. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: depilacja@depilacja.pl.
 • 4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Właściciela oraz Administratora i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie oferty Właściciela oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

 • 5 Uwarunkowania Techniczne
 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
 3. aktywnego numeru telefonu,
 4. przeglądarki internetowej,
 5. systemu operacyjnego.
 1. Administrator oraz Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 3. Administrator oraz Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Administrator oraz Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator oraz Właściciel nieustannie podejmują czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.
 5. Administrator oraz Właściciel zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania Funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Administrator oraz Właściciel nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
 6. Administrator oraz Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej Funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie oraz z przyczyn niezależnych od Administratora oraz Właściciela.
 • 6 Dostęp do Serwisu oraz Zawarcie Umowy
 1. Niniejszy Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
 2. Z  Funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.
 3. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Funkcjonalności Serwisu (akceptując wpisane imię i numer telefonu), zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę korzystania z Funkcjonalności Serwisu („Umowa”), której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z Funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Funkcjonalnościami Serwisu.
 4. Użytkownik korzystający z Funkcjonalności Serwisu, winien podczas wypełniania danych w formularzach dostępnych w Serwisie podać zgodne z prawdą dane wymagane przez te formularze.   
 5. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
 1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Funkcjonalności Serwisu;
 2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu;
 3. podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z Funkcjonalności Serwisu;
 4. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Salonu.
 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie w stosunku do Właściciela o treści wypowiadającej Umowę. Ponieważ jednak korzystanie z Funkcjonalności Serwisu nie wymaga logowania, zakładania konta ani innych podobnych czynności, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy będzie zakończenie korzystania z Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin nie stanowi treści umowy kupna Usługi („Umowa o świadczenie Usług”), a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Usługi mają charakter informacyjny.
 3. Administrator oraz Właściciel zaleca kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w szczególności zakupu Zabiegu. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z listą podstawowych przeciwwskazań do wykonania Zabiegu wskazaną w Regulaminie Salonu i wypełnienia Karty Klienta.
 4. Korzystanie z  Usług nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji, a Administrator oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych właściwości.
 5. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Funkcjonalności Serwisu Użytkownik niniejszym potwierdza, jest świadomy i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Administrator oraz Właściciel nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Zabiegów lub Usług oferowanych przez Serwis powstałą z winy Klienta, w szczególności wskutek niepoinformowania o istniejących przeciwwskazaniach do wykonania Zabiegu.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w Regulaminie Salonu jako przeciwwskazania do korzystania z Usług obejmujących wykonanie Zabiegów.
 • 7 Nabycie Usług oferowanych przez Serwis
 1. Zakup Zabiegu następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej ofercie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Zabiegu. Istnieje również możliwość zakupu spersonalizowanej (indywidualnej) Usługi w postaci Zabiegu w inny sposób, o ile został takowy przewidziany. W procesie nabywania Zabiegu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, jak również z treścią Regulaminu Salonu, zaakceptowania ich treści oraz wyrażenia zgody na ich stosowanie. Brak akceptacji treści Regulaminu oraz Regulaminu Salonu, wyrażenia zgody na ich stosowanie jest równoznaczne z niemożnością skorzystania z Funkcjonalności Serwisu w postaci dokonania nabycia Zabiegu za pośrednictwem Serwisu.
 2. Poprzez zakup Zabiegu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu,
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, jak również Regulamin Salonu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu oraz Usług,
  3. wszelkie dane i informacje przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny,
  4. podane przez niego dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania wskazane w Regulaminie i Regulaminie Salonu.

Zakup Zabiegu jest  również równoznaczny ze złożeniem oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Zabiegu oraz złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Zabiegu pełnych i prawdziwych danych.W przypadku zmian danych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych zmian oraz do powiadomienia o tym Administratora oraz Właściciela.
 2. Nabycie Usługi wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi, zgodnie z ust. 5-9 poniżej niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik, decydując się na zakup Usługi oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę zgodnie z Cennikiem dostępnym w ramach Serwisu lub w inny sposób, o ile został takowy przewidziany. Cena naliczana jest zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu nabycia/rezerwacji Usługi.
 4. Użytkownik ma do wyboru co najmniej jednej z następujących metod płatności:
  1. płatność całości kwoty należnej Właścicielowi z tytułu zakupu Zabiegu w momencie dokonania zakupu Zabiegu w Serwisie („Płatność z Góry”);
  2. płatność całości kwoty należnej Właścicielowi  z tytułu zakupu Usługi na miejscu w Salonie („Płatność na Miejscu”).  
 1. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru metody Płatności z Góry:
  1. Użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem zakupu Zabiegu za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego operatora płatniczego DotPay Sp. z o.o.; następnie Właściciel obciąży kartę płatniczą lub rachunek bankowy Użytkownika kwotą należną z tytułu zakupu, a Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zakupu Zabiegu na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu;

albo

  1. Użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Właściciela karty płatniczej Użytkownika na podstawie których Właściciel identyfikuje wystawcę karty. W zależności od indywidualnych ustawień konta bankowego, może nastąpić przekierowanie Użytkownika do strony banku wystawcy; następnie Właściciel obciąży kartę płatniczą Użytkownika kwotą należną z tytułu zakupu, a Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zakupu Zabiegu na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu.
 1. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru metody Płatności na Miejscu Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie rezerwacji Usługi na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu, z zastrzeżeniem, iż z chwilą rozpoczęcia wizyty w Salonie Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Właścicielowi tytułem takiej rezerwacji.
 2. Brak płatności za Usługę powoduje, iż Umowa o świadczenie Usług nie dochodzi do skutku i uznaje się ją za niezawartą.
 • 8 Wstrzymanie lub Zakończenie Świadczenia Funkcjonalności Serwisu i/lub Usług na rzecz Użytkownika
 1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu i Usług może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Właściciel stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Usług zostanie wstrzymana;
  2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
  3. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela, a w szczególności gdy:
 • Dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Właściciela;
  • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Właściciela lub osób trzecich;
  • Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 1. Użytkownik, którego realizacja Usług została wstrzymana lub zakończona przez Właściciela, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej zgody Właściciela. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.
 • 9 Reklamacje
 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji Umowy („Reklamacja”). Reklamację należy składać przez wysłanie e-maila na adres: depilacja@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
 2. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
 3. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Oceny przedmiotu Reklamacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia Reklamacji i jej powodach Właściciel poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli Właściciel nie odniesie się do Reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia Reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 • 10 Pozostałe Postanowienia
 1. Administrator oraz Właściciel mogą, z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Funkcjonalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Umowy lub Usług, wprowadzanie nowych Funkcjonalności Serwisu)  dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.